Chybičky

Chybička se vloudila…

Používáš mnohem bohatší tištěné verze našich testů? Může se stát, že v některé z 3 200 otázek v 19 sešitech (z let 2019 a 2020) narazíš na chybu, která unikla naší pozornosti. Moc se za to omlouváme! Žádnou z následujících chyb už v příštích dotiscích (ani v online testech) nenajdeš:

PRAVOPIS 5Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
8/11Na kterém řádku je chyba v předponě?Tisková chyba – část zadání se tiskovou chybou přesunula do úlohy 9 d).
27/1c) 1, 2, 4, 5, 3Řešení a) a c) je totožné – úloha tak má dvě správná řešení.
PRAVOPIS 9Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
3/1V _ihočeském kraji, poblíž _akouských hranic, můžete navštívit _árodní park _umava.
a) J – R – N – Š
b) J – r – n – Š
c) j – r – n – š
d) j – r – N – š
Původní zadání úlohy je sporné: je obtížné jednoznačně určit, jestli je sousloví „jaderná elektrárna“ součástí oficiálního názvu (společnost ČEZ ho takto uvádí, někteří jazykovědci jsou z formálních důvodů proti).
35/5a) z – s – s – zŘešení a) neplatí – pravopisně správné je „sklouzla“.
TVAROSLOVÍ 5Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
26/18d) Kdybys o tom věděl, řekl bys mi to.Úloha má v původní podobě dvě řešení – správné má být jen řešení a).
TVAROSLOVÍ 9Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
7/5 Ve které větě je chyba?

Správné řešení úlohy je nyní c).
Chyba je pouze v jedné větě (tvary Aloisa, Alfonsa jsou podle PČP správně, chybně je jen slovo „Beneša“).
14/19Ve které větě je sloveso IV. třídy
časované podle vzoru prosí?
21/12d) zmizejSlovo „zmizni“ je spisovné (ne sice jako tvar slovesa „zmizet“, ale jako tvar slovesa „zmiznout“).
29/15Úloha nemá řešení.Některé slovníky tvar slovesa „lámají“ připouštějí jako spisovný.
SLOVO-TVORBA 5Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
33/14Správné řešení je a).
40/10Které z následujících slov je mnohoznačné? Slovo „vlna“ není homonymum: další významy tohoto slova jsou totiž odvozeny analogií.
SLOVO-TVORBA 7Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
8/8c) pilaSlovo „lístek“ není homonymum (další významy tohoto slova jsou odvozeny analogií).
15/4Vandráci hned druhého dne zmizeli…
b) druhého
Výměna sporného slova: slovníky se neshodují, zda je v tomto kontextu slovo „jednoho“ číslovka, anebo zájmeno.
17/14Ve které větě nejsou chyby v tvarech přídavných jmen?
18/18Které z následujících slov je mnohoznačné?Slovo „vlna“ není homonymum: další významy tohoto slova jsou totiž odvozeny analogií.
22/18a) se, nikoho, někdo, vás, mouÚloha nemá řešení: ve správné možnosti chybí ještě zvratné zájmeno „se“.
46V Testu 1 má být správná odpověď 4 a.
SLOVO-TVORBA 9Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
12/7…a směrem na jihozápad od osady Vyšší BrodPřísně vzato slovo „jihozápadně“ vzniklo odvozením od složeného slova „jihozápad“. Žáci to však na úrovni znalostí ZŠ nerozliší a uzná se jim určení slova „jihozápadně“ jako složeného.
20/6…by měl František S. tři roky žít v podmínceÚloha je sporná: slovo „půl“ kolísá mezi číslovkou a příslovcem, lze tedy uznat odpovědi c) i b).
20/10b) léčit – léčitelÚloha má v původní podobě dvě řešení (slovo „lékařka“ je správně odvozeno od slova „lékař“).
21/14Slova můstek, korunka nebo oko jsou…
c) slova mnohoznačná.
Úloha nemá v původní podobě správné řešení: uvedená slova nepatří mezi homonyma, jsou to slova mnohoznačná.
24/9b) losSlovo „ohryzek“ není homonymum, ale slovo mnohoznačné.
27/4Ve které větě je nespisovný tvar příslovce?
28/12a) připravilÚloha nemá v původní podobě řešení – slovo „připočítal“ má také dvě předpony.
39/1b) přivlastňovacíchÚloha má v původní podobě dvě řešení – osobní i ukazovací zájmena jsou ve větě dvě.
42/20Úloha je sporná.Slova „jen“ i „nakonec“ mohou být hodnocena jako příslovce, teoreticky tedy může být řešením i počet 7.
VĚTNÁ STAVBA 5Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
12/6Zadání: „Označ dvojici spojovacích výrazů, …“Upřesnění terminologie
15/4Proto byla těla faraonů po smrti nabalzamovány a pohřbeny…Pokud žáci budou tvar pomocného slovesa „byly“ také počítat jako chybu, dojdou k počtu 4 chyby.
23Osmisměrka: 9. řada písmen, 3. písmeno zleva opravit na „I“ (místo „A“)
VĚTNÁ STAVBA 7Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
3/4…zpomalovali a zastavovali.Pro přehlednost odstraněno zvratné „se“ – zároveň se omezí spekulace, zda nejde o dvě věty. Správné řešení úlohy pak má být a).
18/18a) V ukázce je několik uvozovacích vět.Úloha má v původní podobě dvě řešení (a, c).
33/15a) Muž s batohem polykal kilometry.Úloha má v původní podobě dvě řešení – upraveno tak, aby bylo platné pouze jedno.
39/1Úloha má dvě řešení.V souvětí c) je VV příslovečná měrová – podle funkční ligvistiky se sice řadí k větám způsobovým, ale na ZŠ se tradičně určuje zvlášť.
45Zadání u 3. věty: (poslední písmeno doplňku)Slovo „chlap“ je ve větě doplňkem.
VĚTNÁ STAVBA 9Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
4/6c) Věta obsahuje jednoduchý slovesný přísudek.Úloha má v původní podobě dvě řešení – upraveno tak, aby bylo platné pouze jedno.
20/9c) Hněv je špatný rádce.Úloha má v původní podobě dvě řešení (a, c).
35/1Na kterém řádku je příslovečné určení času?Úloha má v původní podobě dvě řešení – upraveno tak, aby bylo platné pouze jedno.
SLOH 5Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
17/17příslovíNejedná se o rčení, ale o přísloví.
24/1a) oznámení
b) referát
Ukázka obsahuje prvky zprávy i oznámení, proto jsme zjednodušili výběr možností, aby úloha nebyla sporná.
SLOH 9Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
6/15a) vyprávěcí
b) informační
Životopis je útvarem administrativního stylu, užívá se v něm však slohový postup informační.
POROZUMĚNÍ TEXTU 5Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
12/18Urči na základě ukázek 2 a 3, jaká je Hurvínek loutka.Upřesnění zadání, aby bylo žákům jasné, z čeho mají při určování typu loutky vycházet.
POROZUMĚNÍ TEXTU 7Strana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
15/20…před kterým postávají dva znudění kluci.Úloha je nadměrně obtížná: žáci budou obtížně určovat, zda je slovo „puberťáci“ hovorové, nebo patří do obecné češtiny.
LITERÁRNÍ VÝCHOVAStrana/ÚlohaÚpravaZdůvodnění
25/5a) dialog
b) přímou řeč
c) nepřímou řeč
d) citaci
Úloha nemá v původní podobě řešení, protože ukázka obsahuje i nepřímou řeč.
25/6a) příslovíJako správné řešení je uvedeno rčení, ale jedná se spíše o přísloví.

A TEĎ HURÁ ZPÁTKY NA VÝBĚR TESTU